Suchen
Region (hu)
Produkty
O firmie
W centrum uwagi
Osoby do kontaktu
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

I. Zakres obowiązywania

1. Poniższe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują w przypadku wszystkich umów sprzedaży oraz umów o dostawę towarów zawartych między nami a nabywcą. Obowiązują także dla wszystkich stosunków handlowych nawiązywanych w przyszłości, nawet jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione. Odbiegające od nich warunki nabywcy, które nie zostały przez nas wyraźnie zaakceptowane, są dla nas niewiążące, także w przypadku, gdy nie wyraziliśmy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Warunki sprzedaży i dostawy naszej firmy obowiązują także wtedy, gdy przy znajomości sprzecznych z naszymi lub odbiegających od naszych warunków nabywcy bez zastrzeżeń zrealizujemy zamówienie nabywcy.

2. Uzgodnienia dodatkowe zawarte ustnie są dla nas wiążące jedynie pod warunkiem ich pisemnego potwierdzenia. Zniesienie wymogu formy pisemnej wymaga uzgodnienia na piśmie.

3. Warunki sprzedaży i dostawy obowiązują tylko w przypadku przedsiębiorstw w znaczeniu § 14 niem. kc, osób prawnych prawa publicznego oraz wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych, natomiast nie obowiązują w przypadku konsumentów (§ 13 niem. kc).

II Zawarcie umowy

1. Zamówienie nabywcy traktowane jako oferta zawarcia umowy kupna możemy przyjąć w ciągu dwóch tygodni przez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub wysłanie zamówionych towarów w tym samym terminie.

2. W celu przeprowadzenia kontroli kredytowej nabywcy jesteśmy uprawnieni do sprawdzania jego zapisanych danych adresowych oraz danych dotyczących wypłacalności, włącznie z danymi uzyskanymi metodami matematyczno-statystycznymi przez firmy Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen oraz Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, o ile w wiarygodny sposób przedstawimy nasz uzasadniony interes. W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego gromadzimy lub wykorzystujemy wartości prawdopodobieństwa, przy których obliczaniu uwzględniane są między innymi dane adresowe.

3. Nasze oferty pozostają niewiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako takie.

4. Zastrzegamy sobie prawo własności, prawa autorskie oraz wszystkie pozostałe prawa ochronne w zakresie wszystkich rysunków, obliczeń, ilustracji i innych dokumentów. Nabywca może je przekazywać podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu od nas pisemnej zgody, niezależnie od tego, czy zostały one oznaczone jako poufne.

III. Warunki płatności – ceny

1. Nasze ceny obowiązują loco fabryka bez opakowania, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inne warunki. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Jest on wyszczególniany na fakturze oddzielnie, w ustawowej wysokości właściwej na dzień wystawienia faktury.

2. Potrącenie skonta jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku szczególnego pisemnego uzgodnienia między nami a nabywcą. Cena zakupu musi zostać uiszczona niezwłocznie po otrzymaniu faktury przez nabywcę, bez jakichkolwiek potrąceń, chyba że z potwierdzenia zamówienia wynika inny termin płatności. Płatność uważa się za zrealizowaną dopiero wówczas, gdy będziemy mogli dysponować wpłaconą kwotą. W przypadku płatności czekiem płatność uważa się za zrealizowaną po zrealizowaniu czeku.

3. W przypadku opóźnienia płatności obowiązują przepisy ustawowe.

4. Nabywcy przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności, także w przypadku zgłoszenia reklamacji z powodu wad lub roszczeń wzajemnych, wyłącznie wtedy, gdy roszczenia te zostaną potwierdzone prawnie, uznane przez nas lub są bezsporne. Nabywca ma prawo zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. W stosunku do nabywcy jesteśmy uprawnieni do skorzystania z prawa zastawu na rzeczy z tytułu wszelkich wierzytelności wynikających z relacji handlowej z nabywcą.

IV. Czas dostawy, termin spełnienia świadczenia i opóźnienie dostawy

1. Terminy dostaw lub okresy, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są jedynie niewiążącymi informacjami. Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się dopiero po wyjaśnieniu wszelkich kwestii technicznych. Tak samo nabywca musi prawidłowo i w odpowiednim czasie spełnić wszystkie zobowiązania po jego stronie. Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia zarzutu niespełnienia świadczenia wzajemnego.

2. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu opóźnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, jeśli wskutek zawinionego przez nas opóźnienia dostawy nabywca utraci interes w dalszej realizacji umowy, jeśli terminy dostaw zostały przez nas zagwarantowane lub jeśli opóźnienie dostawy wynika z umyślnego lub rażącego naruszenia umowy przez nas, naszych przedstawicieli lub pomocników.

3. W przypadku gdy przyczyną zawinionego przez nas opóźnienia dostawy jest rażące lub umyślne naruszenie umowy bądź zawinione przez nas lekkie zaniedbanie istotnego obowiązku umownego, przy czym zawinienie naszych przedstawicieli lub pomocników przypisuje się nam, odpowiadamy zgodnie z ustawowymi przepisami w wymiarze ograniczonym do odpowiedzialności za przewidywalne, typowe szkody.

4. Powyższe zapisy nie naruszają innych roszczeń i praw nabywcy, jaki przysługują mu oprócz prawa do odszkodowania za zawinione przez nas opóźnienie dostawy. Jeżeli zawinione przez nas naruszenie nieistotnego zobowiązania umownego doprowadzi u nabywcy do opóźnienia dostawy, jego roszczenie odszkodowawcze jest ograniczone do 25% wartości dostawy.

V. Przeniesienie ryzyka – wysyłka/opakowanie

1. Załadunek i wysyłka realizowane bez ubezpieczenia, na ryzyko nabywcy „loco magazyn” lub „loco fabryka”, o ile nie wynika inaczej z naszego potwierdzenia zamówienia. Przy wyborze sposobu przesyłki i drogi transportu postaramy się uwzględnić życzenia i interesy nabywcy; wynikające z tego koszty dodatkowe – także w przypadku, gdy uzgodniona została bezpłatna dostawa – obciążają nabywcę.

2. Nie odbieramy opakowań transportowych ani wszelkich innych opakowań zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o opakowaniach; niniejsze nie dotyczy palet. Nabywca musi na własny koszt zadbać o utylizację opakowania.

3. Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie lub z winy nabywcy, towary będą przechowywane na koszt i ryzyko nabywcy. W tym przypadku zgłoszenie gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.

4. Na życzenie i koszt nabywcy zapewnimy ubezpieczenie transportowe dostawy.

5. W każdej chwili jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw i świadczeń częściowych, o ile jest to możliwe do zaakceptowania przez nabywcę.

VI. Odbiór

1. Nabywca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności, których wymaga odbiór naszej dostawy. W przypadku zawinionego naruszenia tego zobowiązania przez nabywcę odpowiada on wobec nas za ewentualne dodatkowe koszty, przy czym zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

2. Jeżeli nabywca spóźni się z odbiorem dostawy o ponad 14 dni, ustalimy pisemnie dodatkowy 14-dniowy termin na odbiór, jednocześnie zawiadamiając, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu nie zgodzimy się na późniejszy odbiór towaru. Jeżeli nabywca pozwoli na bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu dodatkowego, na podstawie pisemnego oświadczenia będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży lub zażądania świadczenia z tytułu niespełnienia umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne, jeżeli nabywca ostatecznie odmówi odbioru towaru lub gdy będzie oczywiste, że również w dodatkowym terminie nie będzie w stanie za niego zapłacić.

3. Przysługuje nam wówczas prawo do dochodzenia utraconego zysku w wysokości 10% uzgodnionej ceny sprzedaży, o ile nabywca nie wykaże, że ponieśliśmy mniejszą szkodę. Niezależnie od tego jesteśmy uprawnieni do wykazania wyższej szkody i dochodzenia wyższego odszkodowania.

VII. Rękojmia

1. Roszczenia nabywcy z tytułu wad są ważne tylko wówczas, jeśli wywiązał się on z obowiązku kontroli towaru i zgłoszenia reklamacji zgodnie z § 377 niem. kh. Jeżeli nabywca dokona zmian w naszych produktach, nie będzie przestrzegać naszych wytycznych dotyczących eksploatacji, montażu i konserwacji bądź będzie ich przestrzegać w niedostatecznym zakresie lub zastosuje niezatwierdzone przez nas części lub materiały eksploatacyjne, to nasze zobowiązania z tytułu rękojmi ulegają unieważnieniu, o ile nabywca nie wykaże, że wady nie wynikają z jednej z tych okoliczności. Ponadto obowiązują nasze instrukcje montażu i warunki gwarancji.

2. Jeżeli występuje zawiniona przez nas wada towaru, jesteśmy zobowiązani – z wykluczeniem prawa nabywcy do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu – do wykonania działań naprawczych, chyba że przepisy ustawowe umożliwiają nam odmowę podjęcia tych działań.

Nabywca musi wyznaczyć nam stosowny termin na wykonanie działań naprawczych. Działania naprawcze mogą, zgodnie z wyborem nabywcy, polegać na usunięciu wady (naprawa) lub dostarczeniu nowego towaru. Poniesiemy wszelkie wymagane wydatki związane z usunięciem wady, o ile wydatki te nie zwiększą się, ponieważ przedmiot umowy będzie znajdował się w miejscu innym niż miejsce wykonania umowy. Jesteśmy uprawnieni do wybrania rodzaju działań naprawczych wedle własnego uznania. Każde działanie naprawcze z naszej strony następuje bez uznania prawnego zobowiązania, chyba że wada została przez nas uznana.

Jeżeli działania naprawcze nie przyniosą spodziewanego skutku, nabywca może, zgodnie z własnym wyborem, zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Naprawę uznaje się za zakończoną niepowodzeniem po drugiej nieudanej próbie, chyba że ze względu na charakter przedmiotu umowy stosowne są dalsze próby i są one możliwe do zaakceptowania przez nabywcę.

Nabywca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wady zgodnie z przepisami prawnymi dopiero wówczas, gdy działania naprawcze okażą się bezskuteczne.

Nabywca nie jest uprawniony do żądania odszkodowania lub obniżenia ceny sprzedaży w przypadku nieznacznych wad.

3. Roszczenia nabywcy z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dostarczenia towarów do jego siedziby, jeżeli zostały one wykorzystane w budynku zgodnie z normalnym sposobem ich użytkowania i spowodowały jego wadliwość. Dotyczy to także roszczeń nabywcy dotyczących odszkodowania lub odszkodowania zamiast świadczenia, a także roszczeń z tytułu wszelkich innych szkód obejmujących dobra prawne nabywcy, które powstały w wyniku wady, natomiast nie dotyczy to utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu nabywcy lub sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za wadę ze względu na umyślne działanie lub rażące niedbalstwo – także ze strony naszych pomocników.

VIII. Odpowiedzialność

1. Ponosimy odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa – także ze strony naszych przedstawicieli lub pomocników – oraz zawsze w przypadku pozbawienia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zgodnie z przepisami ustawowymi. Nasza odpowiedzialność w przypadku rażącego niedbalstwa jest ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile jednocześnie nie zachodzi jeden z przypadków wyjątkowych wymienionych w zdaniu 1 lub zdaniu 3 niniejszego ustępu 1. W pozostałych przypadkach ponosimy odpowiedzialność tylko w zakresie określonym ustawą o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku zawinionego naruszenia istotnych (głównych) obowiązków umownych bądź też w sytuacji, gdy wada została przez nas podstępnie zatajona lub zagwarantowaliśmy określone właściwości przedmiotu sprzedaży. Roszczenie odszkodowawcze za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednakże ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, jeżeli jednocześnie nie zachodzi jeden z przypadków wyjątkowych wymienionych w zdaniu 1 lub zdaniu 3 niniejszego ustępu 1.

2. Regulacje wymienionego powyżej ustępu 1 obowiązują w przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych (w szczególności odszkodowania oprócz świadczenia i odszkodowania zamiast świadczenia) i niezależnie od powodu prawnego, w szczególności w razie wad, naruszenia obowiązków z tytułu stosunku zobowiązaniowego lub niedozwolonego działania. Mają one zastosowanie także do roszczeń o odszkodowanie za daremne nakłady. Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy określa jednakże punkt IV niniejszych warunków sprzedaży i dostawy.

3. Powyższe regulacje nie powodują przesunięcia ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy.

IX. Zastrzeżenie prawa własności

1. Przedmiot dostawy pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszelkich roszczeń wynikających z relacji handlowej przysługujących nam w stosunku do nabywcy.

2. Nabywca może przetworzyć lub przekształcić przedmiot dostawy („przetworzenie”). Przetworzenie to następuje na naszą rzecz. Jeżeli jednak wartość należącego do nas przedmiotu dostawy jest niższa niż wartość nienależących do nas towarów i/lub nowego przedmiotu powstałego po przetworzeniu, nabywamy prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji równej stosunkowi wartości (wartości fakturowej brutto) dostarczonego przez nas towaru do wartości pozostałych przetworzonych towarów i/lub nowego przedmiotu powstałego po przetworzeniu w momencie przetworzenia. Jeżeli zgodnie z powyższym nabędziemy współwłasność do nowego towaru, będziemy wraz z nabywcą zgodni co do tego, że nabywca udzieli nam prawa współwłasności do nowego towaru jako proporcję wartości (wartości rachunkowej brutto) przedmiotu dostawy należącego do nabywcy do wartości pozostałego przetworzonego towaru w momencie przetworzenia. Powyższe zdanie obowiązuje odpowiednio w przypadku nieodwracalnego zmieszania lub połączenia przedmiotu dostawy z towarem należącym do nas. Jeżeli nabędziemy prawo własności lub współwłasności, przechowamy te towary dla nabywcy przy dochowaniu staranności sumiennego kupca.

3. W przypadku zbycia przedmiotu dostawy lub nowego towaru nabywca przenosi swoje roszczenie z tytułu odsprzedaży w stosunku do swojego odbiorcy z wszystkimi dodatkowymi prawami w celu zabezpieczenia na nas bez konieczności składania dodatkowych specjalnych oświadczeń. Przeniesienie to dotyczy także wszelkich należności. Przeniesienie obowiązuje tylko do wysokości kwoty, która odpowiada cenie przedmiotu dostawy wskazanej na fakturze. Przeniesiona na nas część wierzytelności zostanie zaspokojona w pierwszej kolejności.

4. Jeżeli nabywca połączy przedmiot dostawy lub nowy towar z nieruchomościami gruntowymi, wówczas przenosi, bez konieczności składania dodatkowego specjalnego oświadczenia, także swoją wierzytelność przysługującą mu z tytułu wynagrodzenia za połączenie, w wysokości kwoty, która odpowiada cenie przedmiotu dostawy wskazanej na fakturze.

5. Aż do odwołania nabywca jest upoważniony do ściągania przeniesionych na nas wierzytelności. Nabywca przekaże natychmiast płatności z tytułu przeniesionych na nas wierzytelności do wysokości zabezpieczonej wierzytelności. W razie uzasadnionego interesu, w szczególności w przypadku opóźnienia płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu wekslowego lub uzasadnionych podejrzeń o nadmierne zadłużenie lub grożącą niewypłacalność nabywcy mamy prawo do odwołania upoważnienia nabywcy do sciągania wierzytelności. Ponadto, po uprzednim zawiadomieniu i z zachowaniem stosownego terminu, możemy ujawnić przeniesienie wierzytelności, zbyć przeniesione na nas wierzytelności oraz zażądać, by nabywca ujawnił swoim odbiorcom przeniesienie wierzytelności na nas.

6. W przypadku uprawdopodobnienia uzasadnionego interesu nabywca jest zobowiązany do udzielenia nam wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia jego praw wobec odbiorców oraz przekazania niezbędnych dokumentów.

7. W czasie obowiązywania zastrzeżenia prawa własności nabywca nie ma prawa do zastawiania towaru ani przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. W razie zastawienia, konfiskaty lub innych dyspozycji bądź ingerencji osób trzecich nabywca ma obowiązek nas o tym niezwłocznie poinformować. Odsprzedaż przedmiotu dostawy lub nowego towaru jest dozwolona tylko handlarzom w ramach zwykłej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem, że płatność równowartości przedmiotu dostawy nastąpi na rzecz nabywcy. Nabywca ma obowiązek uzgodnić także z odbiorcą, że odbiorca nabywa prawo własności dopiero w momencie zapłaty.

8. O ile wartość wszystkich przysługujących nam, możliwych do zrealizowania zabezpieczeń przekracza wysokość zabezpieczonych roszczeń o ponad 10%, na życzenie nabywcy zwolnimy odpowiednią część zabezpieczeń. Zakłada się, że wymagania poprzedniego zdania są spełnione, gdy wartość szacunkowa przysługujących nam zabezpieczeń osiąga lub przewyższa 150% wartości zabezpieczonych roszczeń. Przysługuje nam prawo wyboru zwalnianego zabezpieczenia.

9. W razie naruszenia zobowiązań przez nabywcę, w szczególności w przypadku opóźnienia płatności, jesteśmy uprawnieni, także bez wyznaczania terminu, do zażądania wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru i/lub – ewentualnie po wyznaczeniu terminu – do odstąpienia od umowy. Nabywca w takim przypadku jest zobowiązany do wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru. Żądanie wydania przedmiotu dostawy lub nowego towaru nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

X. Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, ochrona danych

1. Miejscem wykonania umowy i właściwością miejscową sądu w zakresie dostaw i płatności (w tym protestów czeków i weksli) oraz wszelkich sporów między nami a nabywcą wynikających z zawartej umowy kupna jest siedziba naszej firmy. Jesteśmy jednak upoważnieni do zaskarżania nabywcy w miejscu jego zamieszkania i/lub działalności.

2. Stosunki między stronami umowy są regulowane wyłącznie przez prawo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec. Stosowanie umów międzynarodowych dotyczących sprzedaży towarów oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 (CISG) jest wykluczone.

3. Realizacja umów zawartych między nami a nabywcą następuje przy zachowaniu przepisów ustawowych, takich jak niem. federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz niem. ustawy o telemediach (TMG). Zobowiązujemy się także zapewnić przestrzeganie tych przepisów przez zatrudnionych przez nas usługodawców i pomocników. W tej kwestii odsyłamy do aktualnej wersji naszej Polityki prywatności, zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. W przypadku ewentualnych wersji obcojęzycznych moc obowiązującą ma wyłącznie treść naszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” w języku niemieckim.

Stan: sierpień 2014