Suchen
Region (hu)
Izdelki
Podjetje
V središču
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Splošni pogoji za prodajo in dostavo

I. Področje veljavnosti

1. Naslednji prodajni in dobavni pogoji veljajo za vse med kupcem ter nami sklenjene pogodbe o nakupu in dostavi blaga. Veljajo tudi za vse prihodnje poslovne odnose, tudi če niso bili še enkrat izrecno dogovorjeni. Drugi pogoji kupca, ki jih nismo izrecno potrdili, za nas niso zavezujoči, tudi če jim nismo izrecno ugovarjali. Naši pogoji poslovanja in dostave veljajo tudi takrat, ko v vednosti, da ima kupec nasprotne ali drugačne pogoje, brez zadržkov izpolnimo naročilo kupca.

2. Ustni dogovori so za nas zavezujoči le, če so pisno potrjeni. Odprava potrebe po pisni obliki mora biti dogovorjena pisno.

3. Pogoji za prodajo in dobavo veljajo samo proti podjetjem v smislu § 14 nemškega zakona BGB, pravnim osebam javnega prava ter javnim posebnim sredstvom, ne pa proti potrošnikom (§ 13 nemškega zakona BGB).

II. Sklenitev pogodbe

1. Kupčevo naročilo, ki ga je razumeti kot ponudbo za sklenitev nakupne pogodbe, lahko sprejmemo v dveh tednih s pošiljanjem potrditve za naročilo ali s pošiljanjem naročenih izdelkov v enakem roku.

2. Za preverjanje kreditne sposobnosti kupca imamo pravico, da preverimo njegove podatke o naslovu in boniteti, vključno s tistimi, ki so bili pridobljeni z matematično-statističnimi postopki s strani podjetij Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen in Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, če smo dokazali svoj verodostojen interes. Za odločanje pri ustanovitvi, izvajanju ali končanju pogodbenega razmerja zbiramo ali uporabljamo vrednosti verjetnosti, ki se izračunavajo med drugim na podlagi podatkov o naslovu.

3. Naše ponudbe so proste in nezavezujoče, razen če so izrecno označene kot zavezujoče.

4. Pridržujemo si vse pravice za intelektualno lastnino, avtorske pravice in druge zaščitene pravice za vse slike, izračune, risbe ter drugo dokumentacijo. Kupec jih sme tretjim osebam posredovati samo z našim pisnim dovoljenjem, ne glede na to, ali so označeni kot zaupni.

III. Plačilni pogoji – cene

1. Naše cene veljajo iz tovarne in brez embalaže, če v potrditvi naročila ni navedeno drugače. Naše cene ne vključujejo zakonskega davka na dodano vrednost. Tega bomo v računu posebej izkazali v vrednosti, ki jo predpisuje zakon na dan izdaje računa.

2. Odbitki zneska za plačilo so dopustni samo pri posebnem pisnem dogovoru med nami in kupcem. Nakupna cena zapade za plačilo brez odbitka takoj ob prispetju računa h kupcu, razen če je v potrditvi naročila naveden drug plačilni cilj. Plačilo se šteje kot izvršeno šele, ko lahko razpolagamo z zneskom. Pri plačilih s čekom se šteje plačilo kot izvršeno šele, ko je ček unovčen.

3. Če kupec zamudi plačilo, veljajo zakonska določila.

4. Kupec ima pravico do poračuna, tudi če uveljavlja pritožbe zaradi pomanjkljivosti ali nasprotne zahtevke, le takrat, kadar so nasprotni zahtevki pravnomočni, priznani z naše strani ali nesporni. Kupec sme lastninski pridržek izvajati le v tolikšni meri, kolikor znaša njegov nasprotni zahtevek iz istega pogodbenega razmerja. Za uveljavljanje vseh zahtevkov iz poslovnega razmerja s kupcem imamo pravico do uveljavljanja lastninskega pridržka.

IV. Čas dobave, čas izvedbe storitve in zamuda dobave

1. Roki dobave, ki niso bili izrecno dogovorjeni za zavezujoče, so izključno nezavezujoče navedbe. Z naše strani navedeni čas dobave se začne šele z razjasnitvijo tehničnih vprašanj. Kupec mora poleg tega pravilno in pravočasno izpolniti vse svoje obveznosti. Pridržujemo si pravico do ugovora zaradi neizpolnjene pogodbe.

2. Za zamude smo odgovorni skladno z zakonskimi določili, kadar kupec na podlagi zamude dostave, ki jo je mogoče pripisati nam, uveljavlja prenehanje interesa do nadaljnje izpolnitve pogodbe, kadar smo zagotovili dobavne roke ali kadar je do zamude dostave prišlo zaradi naklepne kršitve pogodbe ali grobe malomarnosti s strani naših zastopnikov ali izvajalcev.

3. V primeru zamude dostave, ki jo je mogoče pripisati nam in je nastala po krivdi naših zastopnikov ali izvajalcev ali zaradi naše naklepne kršitve pogodbe ali grobe malomarnosti ali zaradi naše lažje malomarnosti pri izpolnjevanju bistvene pogodbene obveznosti, smo za to odgovorni skladno z zakonskimi določili z dodatkom, da je v takih primerih naša odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo tipično škodo v takih primerih.

4. To ne vpliva na druge zakonske zahtevke in pravice kupca poleg zahtevka za odškodnino, ki nastanejo zaradi zamude dostave, ki jo je mogoče pripisati nam. Če z naše strani povzročena krivdna kršitev nebistvene pogodbene obveznosti pri kupcu povzroči zamudo dostave, je njegov odškodninski zahtevek omejen na 25 % dobavljene vrednosti.

V. Prenos tveganja – dostava/embalaža

1. Natovarjanje in dostava se izvedeta brez zavarovanja na tveganje kupca »iz skladišča« ali »iz tovarne«, če ni drugače navedeno v naši potrditvi naročila. Glede vrste in poti dostave se bomo potrudili upoštevati želje in interese kupca, tako nastale dodatne stroške (tudi pri dogovorjeni dostavi) pa nosi kupec.

2. Prevozne in drugih embalaž po uredbi o embalaži ne jemljemo nazaj, izjema so palete. Kupec mora poskrbeti za odstranjevanje embalaže na lastne stroške.

3. Če se dostava preloži na željo ali po krivdi kupca, blago skladiščimo na stroške in tveganje kupca. V takih primerih se šteje obvestilo o pripravljenosti za dostavo kot dostava.

4. Na željo in stroške kupca bomo dobavo zavarovali s prevoznim zavarovanjem.

5. Vedno imamo pravico do delnih dostav in delne izvedbe storitev, če je to razumno za kupca.

VI. Prevzem

1. Kupec mora opraviti vse, kar je potrebno za prevzem naše dostave. Pri krivdni kršitvi te obveznosti s strani kupca je kupec odgovoren za morebitne dodatne stroške, pri čemer si pridržujemo pravico do uveljavljanja dodatnih odškodninskih zahtevkov.

2. Če kupec prevzem dostave zamudi za več kot 14 dni, mu bomo pisno postavili naknadni 14-dnevni rok s hkratno napovedjo prevzema ob neuspešnem izteku postavljenega roka. Če kupec zamudi tudi postavljeni naknadni rok, imamo pravico, da pisno odstopimo od nakupne pogodbe ali zahtevamo odškodnino zaradi neizpolnitve. Če kupec trajno zavrne prevzem ali mu je tudi pri določitvi naknadnega roka jasno, da ne more plačati nakupne cene, mu ni treba določiti naknadnega roka.

3. V takih primerih imamo pravico, da terjamo odškodnino za izgubo dobička v višini 10 % dogovorjene nakupne cene, razen če lahko kupec dokaže, da je naša škoda nižja. Ne glede na navedeno imamo pravico, da dokažemo in terjamo morebitno višjo škodo.

VII. Garancija

1. Zahtevki zaradi pomanjkljivosti s strani kupca so utemeljeni le, kadar kupec pravilno izpolni svoje obveznosti preiskovanja in pritožbe v smislu § 377 nemškega zakona HGB. Če kupec spremeni naše izdelke, če ne upošteva naših navodil za uporabo, vgradnjo ali vzdrževanje ali jih upošteva nezadostno, če uporablja dele ali potrošni material, ki z naše strani niso odobreni, odpade naša garancijska obveznost, če ne more dokazati, da se pomanjkljivost ne nanaša na eno od teh okoliščin. Sicer veljajo naša vsakokratna navodila za vgradnjo in garancijski pogoji.

2. Če je na blagu prišlo do napake, ki jo je mogoče pripisati nam, smo ob izključitvi pravice kupca, da odstopi od pogodbo ali zniža ceno, zavezani k naknadni izpolnitvi, razen če smo po zakonskih določilih upravičeni do zavrnitve naknadne izpolnitve.

Kupec nam mora zagotoviti primeren rok za naknadno izpolnitev. Naknadno izpolnitev lahko opravimo z odpravo napake (popravilom) ali dobavo novega blaga. Pri odpravi napake nosimo vse s tem povezane stroške, razen če so višji zaradi tega, ker je predmet pogodbe na drugem mestu kot na kraju izpolnitve. Pravico imamo, da glede na ceno določimo vrsto naknadne izpolnitve. Vsaka naša naknadna izpolnitev se izvede brez priznavanja pravne zaveze, razen kadar pomanjkljivosti priznamo.

Če naknadna izpolnitev ni uspela, sme kupec po svoji izbiri zahtevati znižanje nakupne cene ali odstopiti od pogodbe. Naknadna izpolnitev se šteje kot neuspešna ob drugem neuspešnem poskusu, razen če so zaradi predmeta pogodbe primerni in za kupca razumni nadaljnji poskusi popravila.

Odškodninski zahtevki zaradi pomanjkljivosti po zakonskih predpisih s strani kupca so utemeljeni šele, kadar naknadna izpolnitev ne uspe.

Kupec nima pravice zahtevati odškodninskih zahtevkov ali znižanja nakupne cene pri nebistvenih pomanjkljivostih.

3. Zahtevki kupca zaradi pomanjkljivosti kupljene stvari zastarajo 5 let po dostavi pri kupcu, če je bila uporabljena v gradnji skladno z njenim običajnim namenom in je zaradi nje prišlo do pomanjkljivosti zgradbe. To velja tudi za odškodninske zahtevke kupca ali zahtevke za odškodnino namesto storitve, pa tudi za vso drugo škodo na lastnini kupca, ki je nastala zaradi pomanjkljivosti, razen za škodo na življenju, telesu ali zdravju kupca ali ki je nastala po naši krivdi zaradi naklepa ali velike malomarnosti (tudi naših izvajalcev).

VIII. Odgovornost

1. Po zakonskih določilih smo odgovorni za naklep in veliko malomarnost (tudi naših zastopnikov ali izvajalcev) ter vedno v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja zdravja. Naša odgovornost je pri veliki malomarnosti omejena na za pogodbo tipično predvidljivo škodo, če ni prisotna še katera druga izjema, navedena v 1. ali 3. povedi tega 1. odstavka. Sicer je naša odgovornost omejena na odgovornost po nemškem zakonu o odgovornosti za izdelke ali zaradi krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, če pomanjkljivost goljufivo zamolčimo ali če smo prevzeli garancijo za kakovost kupljene stvari. Kupčev zahtevek za odškodnino pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti je omejen na za pogodbo tipično predvidljivo škodo, če ni hkrati prisotna druga izjema, navedena v 1. ali 3. povedi tega 1. odstavka.

2. Pravila prejšnjega 1. odstavka veljajo za vse odškodninske zahtevke (zlasti za odškodnino poleg in namesto storitve), ne glede na pravni razlog, še posebej zaradi pomanjkljivosti, kršitve obveznosti iz dolžniškega razmerja in nedovoljenega ravnanja. Veljajo tudi za zahtevke za nadomestilo za neuspešna prizadevanja. Odgovornost za zamudo dostave se določa po IV. točki teh pogojev za prodajo in dostavo.

3. Spreminjanje bremena dokazovanja v škodo kupca ni povezano s prej povezanimi določili.

IX. Lastninski pridržek

1. Dobavljena stvar ostane v naši lasti, dokler kupec ne poravna vseh zahtevkov, ki izhajajo iz posla.

2. Kupcu je dovoljeno, da dobavljeno stvar predela ali spremeni (»predelava«). Predelava poteka v našem imenu. Če je vrednost nam pripadajoče dobavljene stvari manjša od vrednosti blaga, ki nam ne pripada, in/ali predelave, dobimo s tem solastništvo na novi stvari v razmerju proti vrednosti (bruto obračunska vrednost) drugega predelanega blaga in/ali predelave v trenutku predelave. Če skladno z navedenim ne dobimo lastniške pravice za novo blago, se s kupcem strinjamo, da nam kupec dodeli solastništvo nove stvari v razmerju vrednosti (bruto obračunska vrednost) dobavljene stvari, ki pripada kupcu, proti drugemu predelanemu blagu v trenutku predelave. Prejšnja poved ustrezno velja v primeru neločljivega mešanja in/ali povezovanja dobavljene stvari z blagom, ki nam ne pripada. Če s tem dobimo lastništvo ali solastništvo, mora kupec z njim upravljati z običajno skrbnostjo trgovca.

3. Pri odtujitvi dobavljene stvari ali novega blaga kupec svoje zahtevke proti odjemalcu, ki izhajajo iz odtujitve, skupaj z vsemi povezanimi pravicami kot zavarovanje odstopi prodajalcu, za kar niso potrebne dodatne posebne izjave. Odstop velja vključno z morebitnimi terjatvami salda. Odstop velja samo v višini zneska, ki ustreza z naše strani obračunani ceni za dobavljeno stvar. Nam odstopljeni delež zahtevka je treba poplačati prednostno.

4. Če kupec dobavljeno stvar ali novo blago poveže z zemljišči, nam s tem brez dodatnih posebnih izjav odstopa tudi svojo terjatev iz naslova povezovanja v višini zneska, ki ustreza z naše strani obračunani ceni za dobavljeno stvar.

5. Kupec ima do preklica pooblastilo, da terja nam odstopljene terjatve. Kupec nam bo takoj posredoval plačila za odstopljene terjatve do višine zavarovane terjatve. Kadar so prisotni upravičeni interesi, še posebej pa pri zamudah plačil, prenehanju plačil, sprožitvi postopka zaradi plačilne nesposobnosti, medsebojnem protestu ali utemeljenih znakih prezadolžitve ali grozeče plačilne nesposobnosti kupca imamo pravico, da prekličemo pooblastilo kupca za izterjavo. Poleg tega lahko po predhodnem opozorilu in upoštevanju primernega roka uveljavimo odstop od zavarovanja, unovčimo odstopljene terjatve in zahtevamo razkritje odstopa od zavarovanja s strani kupca proti odjemalcem.

6. Pri utemeljenem upravičenem interesu nam mora kupec zagotoviti informacije, potrebne za uveljavitev naših pravic proti odjemalcem, in izročiti potrebno dokumentacijo.

7. Med obstojem lastninskega pridržka kupec stvari ne sme zastaviti ali določiti kot zavarovanje. Pri zastavi, zaplenitvi ali drugemu razpolaganju ali posegih tretjih oseb nas mora kupec o tem nemudoma obvestiti. Nadaljnja odtujitev dobavljene stvari ali novega blaga je dovoljena le preprodajalcem z običajnim poslovanjem in samo pod pogojem, da se protivrednost za dobavljeno vrednost plača kupcu. Ta se mora s kupcem dogovoriti tudi, da odjemalec dobi lastniško pravico šele s tem plačilom.

8. Če vednost vseh nam pripadajočih zavarovanj presega terjatve za več kot 10 %, bomo na željo kupca zavarovanja v tolikšni meri sprostili. Predpogoji zgornje povedi se štejejo kot izpolnjeni, če je ocenjena vrednost nam pripadajoči zavarovanj doseže ali preseže 150 % zavarovanih zahtevkov. Imamo pravico do izbire pri sprostitvi različnih zavarovanj.

9. Pri kršitvah obveznosti kupca, še posebej pa pri zamudah plačil, imamo tudi brez postavitve dodatnega roka pravico, da zahtevamo izročitev dobavljene stvari oz. nove stvari in/ali (po potrebi po določitvi roka) da odstopimo od pogodbe, kupec je zavezan k izročitvi. Zahtevek za izročitev dobavljene stvari/novega blaga ne pomeni našega odstopa od pogodbe, razen če je to izrecno navedeno.

X. Pristojno sodišče, zakonodaja, varovanje osebnih podatkov

1. Kraj izpolnitve in pristojno sodišče za dobave ter plačila (tudi tožbe za čeke in menjavo) ter vse med nami in kupcem nastale spore iz medsebojno sklenjenih nakupnih pogodb je na sedežu našega podjetja. Vseeno pa imamo pravico, da kupca tožimo na njegovem domačem naslovu in/ali sedežu podjetja.

2. Odnosi med pogodbenimi strankami se urejajo izključno po zakonodaji Zvezne republike Nemčije. Izključena je uporaba mednarodnih pogodb o nakupu premičnin in sporazuma ZN o pogodbah za mednarodni nakup blaga z dne 11. 4. 1980 (CISG).

3. Pogodbe, sklenjene med nami in kupcem, se izvajajo skladno z nemškim Zveznim zakonom o varovanju osebnih podatkov (BDSG) in nemškem Zakonu o telemedijih (TMG). Zavezujemo se tudi k prizadevanjem, da pri svojih izvajalcih spodbujamo upoštevanje teh predpisov. V zvezi s tem se sklicujemo na Izjavo o varovanju osebnih podatkov v vsakokrat veljavni izdaji, ki je objavljena na našem spletnem mestu na naslovu: www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. Za vsebino naših splošnih pogojev za prodajo in dostavo velja tudi pri morebitnih izdajah v drugih jezikih izključno nemška izdaja.

Stanje: avgust 2014