Söka
Favoritlista
Region
Region (hu)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämpningsomfång

1.1. Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla avtal som ingås mellan köparen och oss om försäljning och leverans av varor. De skall också gälla för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen överenskommits igen. Avvikande villkor för köparen som inte uttryckligen erkänns av oss är inte bindande för oss, även om vi inte uttryckligen invänder mot dem. Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller även om vi utför köparens beställning ovillkorligen i vetskap om motstridiga eller avvikande villkor för köparen.

1.2 Försäljnings- och leveransvillkoren gäller endast för företagare i den mening som avses i kapitel 14 i den tyska civillagen (BGB), juridiska personer enligt offentlig rätt och specialfonder enligt offentlig rätt; de skall inte gälla konsumenter (kapitel 13 i BGB).

1.3. Individuella avtal som träffas med köparen i enskilda fall skall alltid ha företräde framför dessa försäljnings- och leveransvillkor. Ett skriftligt avtal eller en skriftlig bekräftelse från vår sida krävs för innehållet i sådana avtal.

1.4. Rättsligt relevanta deklarationer och meddelanden som skall lämnas till oss av köparen efter avtalets ingående (t.ex. felanmälan, förklaring om ånger eller nedsättning samt fastställande av tidsfrister) skall vara i textform enligt kapitel 126 b i BGB för att vinna laga kraft. Detta gäller även denna textformklausuls friskrivning.

1.5. Hänvisningar till giltigheten hos lagstadgade föreskrifter är endast avsedda att förtydliga. De lagstadgade föreskrifterna skall därför gälla även utan sådant förtydligande, detta såvida de inte är direkt modifierade eller uttryckligen undantagna i dessa försäljnings- och leveransvillkor.

2. Ingående av kontrakt

2.1. Vi kan acceptera alla beställningar från köparen som kan kvalificeras som ett erbjudande om att ingå ett köpekontrakt genom att skicka en orderbekräftelse inom två veckor eller genom att skicka de beställda produkterna inom samma period.

2.2. I syfte att utföra en kreditprövning av köparen, och under förutsättning att vi har visat ett berättigat intresse, har vi rätt att hämta alla adress- och ekonomiska uppgifter om köparen som har lagrats, inklusive sådana uppgifter som kan fastställas baserat på matematiska och statistiska metoder, via företagen Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Tyskland; Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Tyskland; och Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, Tyskland. För att möjliggöra beslut om upprättande, verkställande eller uppsägning av avtalsförhållandet kommer vi att samla in eller använda sannolikhetssiffror som beräknas med hjälp av information inklusive adressdata.

2.3. Våra erbjudanden är icke-bindande och kan komma att ändras, detta såvida vi inte uttryckligen har angett dem som bindande. Detta gäller även om vi har försett köparen med kataloger, teknisk dokumentation – ritningar, illustrationer, beräkningar, hänvisningar till DIN-standarder, andra produktbeskrivningar eller dokument – även i elektronisk form.

2.4. Ett godkännande från vår sida kan deklareras antingen i textform i enlighet med kapitel 126 b i BGB (t.ex. genom orderbekräftelse) eller genom leverans av varorna till köparen.

2.5. Efter bästa kunskap och erfarenhet är vi villiga att tillhandahålla all eventuell rådgivning som köparen begär och som köparen kan behöva utöver produktbeskrivningar och monteringsanvisningar, men utan skyldighet att göra detta. Alla detaljer och all information, samt alla tillämpningar av något som helst slag skall inte befria köparen från att utföra sina egna tester för att fastställa produkternas lämplighet för avsedda processer och ändamål. Detaljer och information som tillhandahålls av oss är icke-bindande och skall inte motivera ett separat avtalsförhållande eller sidoförpliktelser från det ingångna försäljnings- och leveransavtalet, detta såvida inte annat uttryckligen överenskommits i skrift (textformulär i enlighet med kapitel 126 b i BGB är tillräckligt).

3. Betalningsvillkor – Priser

3.1. Om inget annat avtalats i enskilda fall gäller våra nuvarande priser vid tidpunkten för avtalets ingående fritt fabrik (EXW enligt Incoterms 2020) fritt lager. Våra priser inkluderar inte lagstadgad mervärdesskatt. Vi skall uppge beloppet för mervärdesskatt som gäller på fakturadatumet separat på vår faktura. Såvida inte ett fastprisavtal har träffats förbehåller vi oss rätten att göra skäliga prisjusteringar på grund av förändringar i löne-, råvaru-, material- och distributionskostnader för leveranser som sker tre månader eller senare efter avtalets ingående.

3.2. Vid försäljning genom försändelse skall köparen stå för transportkostnaderna fritt lager och kostnaderna för eventuell transportförsäkring som köparen begär. Eventuella tullar, avgifter, skatter och andra offentliga avgifter skall betalas av köparen. Skulle försändelsen ske med återanvändbara pallar skall dessa endast lånas ut till köparen; köparen åtar sig att på ett korrekt sätt returnera eller byta ut sådana pallar.

3.3. Köpeskillingen skall förfalla och betalas utan avdrag inom 10 dagar efter fakturering och leverans av varan. Kontantrabatter är inte tillåtna såvida inte annat skriftligen avtalats mellan oss och köparen. En betalning skall inte anses ha skett förrän vi har beloppet till vårt förfogande.

3.4. Vid utgången av ovanstående betalningsperiod kommer köparen att vara i försummelse utan behov av separat påminnelse. Köpeskillingen skall bära ränta enligt gällande lagstadgad räntesats under försummelseperioden. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare ersättningsanspråk orsakade av förseningar.

3.5. Köparen har endast rätt till kvittning, även om reklamationer eller motkrav framförs, om motkraven har fastställts på ett slutgiltigt och juridiskt bindande sätt, har erkänts av oss eller är obestridliga. Köparen har endast rätt att utöva retentionsrätt om hans/hennes motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande. Vi äger rätt att utöva retentionsrätt på alla fordringar som härrör från affärsrelationen med köparen.

3.6. Skulle vårt anspråk på köpeskillingen äventyras av köparens oförmåga att betala efter att avtalet ingåtts har vi rätt att vägra fullgörande och, med en fastställd tidsfrist vid behov, att frånträda avtalet (kapitel 321 i BGB).

4. Leverans, utförandetid och leveransförseningar

4.1. Leveransdatum eller -perioder som inte uttryckligen har överenskommits som bindande utgör uteslutande icke-bindande information. Om inte annat överenskommits sker leverans fritt fabrik (EXW enligt Incoterms 2020) från lagret i Hermaringen, som också är platsen för utförandet. Den av oss angivna leveranstiden börjar först när de tekniska frågorna är klarlagda. På samma sätt är köparen skyldig att fullgöra alla de förpliktelser som han/hon är föremål för, både korrekt och i rätt tid. Vi förbehåller oss rätten till försvar av bristande fullgörande av kontraktet.

4.2. I det fall en leveransförsening som vi är ansvariga för – och där ett fel från våra representanters eller ställföreträdares sida skall tillskrivas oss – beror på ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt avtalsbrott från vår sida, eller ringa brott mot en grundläggande avtalsförpliktelse från vår sida, skall vi vara ansvariga i enlighet med lagstadgade bestämmelser, med förbehållet att vårt ersättningsansvar i sådana fall begränsas till den förutsebara, typiskt inträffade skadan eller förlusten.

4.3. En leveransförsening som vi är ansvariga för, som enbart skall baseras på ett olovligt brott mot en icke-grundläggande avtalsförpliktelse, skall begränsa köparens ersättningsanspråk till 25 % av varans värde.

4.4. Skulle vi vara helt eller delvis förhindrade att fullgöra våra åtaganden på grund av en force majeure-händelse är vi befriade från att fullgöra våra avtalsförpliktelser tills force majeure-händelsen upphör. Vi skall emellertid omedelbart informera köparen om detta i den mån han eller hon inte också är förhindrad att fullgöra avtalet av en force majeure-händelse. Omöjligheten till adekvat tillgång till el, värme, osv., såväl som strejker och lockouter, utbrott av en epidemi eller pandemi, såväl som terroristattacker, jordbävningar och/eller torka – såvida dessa inte är av kort varaktighet eller orsakade av oss – skall likställas med en force majeure-händelse. I händelse av force majeure har vi rätt att skjuta upp vår leveranstid. I detta avseende har köparen inte rätt att frånträda avtalet eller kräva skadestånd; vårt ansvar är uteslutet. Skulle leverans inte kunna ske inom skälig tid, eller om köparen på ett trovärdigt sätt kan visa att en senare leverans inte är rimlig för honom/henne, äger han eller hon rätt att frånträda avtalet. Eventuella krav från köparen utöver detta, i synnerhet skadeståndsanspråk, är uteslutna.

5. Godkännande

5.1. Köparen åtar sig att utföra alla åtgärder som krävs för att godkänna vår leverans. I händelse av ett skyldigt åsidosättande av denna skyldighet från köparens sida skall han eller hon vara ansvarig gentemot oss för eventuella merkostnader. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att hävda ytterligare ersättningsanspråk orsakade av förseningar.

5.2. Skulle köparens mottagande av leveransen försenas med mer än 14 dagar beviljar vi skriftligen en frist på 14 dagar för mottagandet; samtidigt kommer vi att utfärda ett meddelande om att mottagande kommer att avvisas om denna definierade period löper ut utan att åtgärden har utförts. Skulle köparen låta den angivna anståndstiden löpa ut utan att åtgärden har vidtagits äger vi rätt att frånträda köpeavtalet genom en skriftlig förklaring eller att kräva ersättning för bristande fullgörande. Skulle köparen fortsatt vägra mottagande, eller om han eller hon uppenbart inte kan betala köpeskillingen även om anståndstid beviljas, skall det inte finnas något krav på att bevilja anstånd.

5.3. I sådana fall har vi rätt att kräva vår uteblivna vinst uppgående till 10 % av den överenskomna köpeskillingen, detta såvida inte köparen bevisar att vi ådragit oss en lägre förlust. Oavsett detta äger vi rätt att bevisa och kräva högre skadestånd.

6. Garanti

6.1. Köparens anspråk på grund av defekter föreligger endast om köparen vederbörligen har uppfyllt sina inspektions- och reklamationsskyldigheter i enlighet med kapitel 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om köparen gör ändringar på våra produkter, underlåter att följa våra drift-, installations- och underhållsspecifikationer eller säkerhetsinstruktioner, inte följer dessa tillräckligt, eller använder delar eller förbrukningsvaror som inte har godkänts av oss, skall vårt garantiåtagande inte längre gälla, detta såvida inte köparen kan bevisa att felet i fråga inte är ett resultat av någon av dessa omständigheter. I övrigt gäller våra monteringsanvisningar och garantivillkor.

6.2. Om det finns ett fel i varan som vi är ansvariga för, åtar vi oss att utföra efterföljande fullgörande – exklusive köparens rätt att frånträda avtalet eller reducera köpeskillingen (reduktion) – detta såvida vi inte har rätt att vägra att verkställa efterföljande fullgörande på grund av de lagstadgade föreskrifterna.

6.3. Köparen måste ge oss en rimlig tidsperiod för det efterföljande utförandet. Det efterföljande utförandet kan ske antingen genom att defekten avlägsnas (efterföljande förbättring) eller genom leverans av nya varor. Vid avlägsnande av en defekt skall vi stå för de nödvändiga kostnaderna, förutsatt att dessa inte ökar på grund av att varorna i avtalet befinner sig på en annan plats än platsen för utförandet. Vi accepterar inte anspråk på kostnadsersättning om vår defekta produkt kombineras med en annan vara på ett sådant sätt att ett nytt funktionellt syfte skapas. Efter vårt rimliga gottfinnande har vi rätt att bestämma typen av efterföljande utförande. Varje efterföljande utförande av oss skall ske utan erkännande av en juridisk förpliktelse, detta såvida inte defekten har erkänts av oss. Om efterföljande utförande misslyckas kan köparen, efter eget gottfinnande, kräva nedsättning av köpeskillingen (reduktion) eller förklara sig frånträda avtalet. Den efterföljande förbättringen skall anses ha misslyckats efter det andra misslyckade försöket, detta såvida inte ytterligare försök att uppnå en förbättring är lämpliga och rimliga för köparen med hänsyn till kontraktsobjektets karaktär.

6.4. Ersättningskrav enligt lag på grund av fel får göras gällande av köparen endast om tilläggsprestationen uteblir. Köparen har inte rätt att kräva ersättningskrav eller nedsättning av köpeskillingen vid oväsentliga fel.

6.5. Köparens anspråk på grund av fel i det köpta föremålet förfaller 5 år efter leverans av varan till köparen om den har använts för byggnadsarbeten i enlighet med deras normala användningssätt och detta har orsakat deras bristfällighet. Detta gäller även för anspråk från köparen på ersättning eller ersättning istället för service, och på grund av all annan skada på köparens rättigheter till följd av felet; den skall dock inte gälla skada på köparens liv, lem eller hälsa, eller för fall där vi är ansvariga för defekten till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet, inklusive från våra ställföreträdares sida.

6.6. Anspråk på grund av defekter skall inte föreligga vid naturligt slitage och/eller skada som uppstår efter risköverföring till följd av felaktig och/eller vårdslös hantering av olämplig utrustning och/eller bristfällig vattenkvalitet eller felaktig installation. Anspråk på defekter skall vidare inte heller föreligga vid kemisk och/eller elektrokemisk påverkan på våra produkter, detta såvida vi inte är ansvariga för dem. Vår garanti och/eller vårt ansvar upphör i synnerhet om tillbehör som inte har godkänts av oss installeras tillsammans med våra produkter. Motsatsen gäller endast om garantiärendet och/eller ansvarsskyldigheten bevisligen inte beror på något av de ovan nämnda skälen till uteslutning.

7. Ansvar

7.1. Om inte annat anges i dessa försäljnings- och leveransvillkor, inklusive följande bestämmelser, eller i ett separat skriftligt avtal mellan oss och köparen, är vi ansvariga – oavsett juridisk orsak – vid överträdelse enligt gällande lagstadgade föreskrifter.

7.2. I den mån vi uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet bryter mot en avtalsförpliktelse eller en väsentlig avtalsförpliktelse genom enkel oaktsamhet, skall vår skyldighet att betala ersättning begränsas till förutsebar skada som är typisk för kontraktet. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana skyldigheter vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt verkställande av avtalet och vars efterlevnad köparen regelbundet kan lita på. I alla fall av andra lätt vårdslösa åsidosättanden av skyldigheter – förutom de i kapitel 4.3. – vårt ansvar är uteslutet.

7.3. Bestämmelserna i de föregående styckena skall tillämpas på alla ersättningskrav (och särskilt på ersättning utöver tjänsten och ersättning istället för tjänsten), oavsett rättslig grund, särskilt när det uppstår till följd av fel, brott mot skyldigheter i det obligatoriska förhållandet eller skadeståndsgrundande handlingar. De skall även gälla anspråk på ersättning för bortkastade utgifter. Ansvar för leveransförseningar skall dock bestämmas uteslutande i enlighet med kapitel 4 i dessa försäljnings- och leveransvillkor. Genom vårt obegränsade ansvar till följd av uppsåt, grov vårdslöshet, enligt bestämmelserna i den tyska produktansvarslagen, skall alla garantier eller skador på liv, lem eller hälsa förbli opåverkade av denna ansvarsbegränsning.

7.4. En förändring av bevisbördan som är till nackdel för köparen är inte kopplad till det tidigare regelverket.

8. Äganderättsförbehåll, användning av vår immateriella egendom

8.1. Vi förbehåller oss härmed titeln, upphovsrätten och alla andra nyttjanderätter till alla bilder, beräkningar, ritningar och andra dokument. Köparen får endast lämna över dessa till tredje part med vårt i förväg inhämtade skriftliga medgivande.

8.2. Leveransföremålet förblir vår egendom fram till den tidpunkt då alla våra krav gentemot köparen som härrör från affärsförhållandet har uppfyllts.

8.3. Köparen skall äga rätt att bearbeta eller omforma leveransföremålet (”bearbetning”). Bearbetning skall utföras åt oss. Äganderättsförbehållet skall sträcka sig till de produkter som härrör från bearbetning, blandning eller kombination av våra produkter till dessas fulla värde, varvid vi skall anses vara tillverkare. Vid bearbetning, blandning eller kombination av våra varor med produkter från tredje part, vars äganderätt bibehålls, skall vi förvärva delägarskap i sådana bearbetade, blandade eller kombinerade varor i proportion till fakturavärdena. I övrigt gäller detsamma för den resulterande produkten som för de varor som levereras under äganderättsförbehåll. I den mån vi förvärvar äganderätt eller samäganderätt skall vi hålla varorna säkra för köparen med vederbörlig omsorg, noggrannhet och försiktighet.

8.4. För det fall leveransföremålet eller den nya varan säljs överlåter köparen härmed till oss som säkerhet sina anspråk som härrör från återförsäljningen mot hans/hennes kund, plus alla tillhörande rättigheter, utan behov av ytterligare särskilda deklarationer. Vi accepterar uttryckligen detta uppdrag. Uppdraget skall gälla inklusive eventuella saldofordringar. Uppdraget skall dock endast gälla det belopp som motsvarar priset på leveransföremålet som fakturerats av oss. Den andel av fordran som tilldelats oss skall med prioritet tillgodoses.

8.5. Om köparen förenar leveransföremålet eller den nya varan med egendom skall han eller hon – utan behov av ytterligare särskilda deklarationer – även överlåta sina fordringar som han eller hon äger rätt till som ersättning för kombinationen, till det belopp som motsvarar priset på det leveransföremål som fakturerats av oss. Vi accepterar också uttryckligen detta uppdrag.

8.6. Tills vidare äger köparen rätt att driva in fordringar som överlåtits på oss. Köparen skall omedelbart vidarebefordra betalningar som gjorts mot de fordringar som tilldelats oss, upp till beloppet för den säkrade fordran. Om det finns ett berättigat intresse, och särskilt vid utebliven betalning, betalningsinställelse, inledande av insolvensförfarande, protest mot en faktura eller underbyggda bevis på överskuldsättning eller förestående insolvens hos köparen, äger vi rätt att återkalla köparens inkassorätt. Dessutom kan vi, efter förvarning och med en rimlig tidsfrist, avslöja säkerhetsuppdraget, använda de tilldelade fordringarna och kräva att köparen avslöjar säkerhetsuppdraget för sina kunder. Om ett berättigat intresse är styrkt måste köparen förse oss med den information som är nödvändig för att hävda sina rättigheter gentemot sina kunder och överlämna nödvändiga handlingar.

8.7. Under den tid som äganderättsförbehållet gäller skall köparen vara förbjuden att pantsätta eller överlåta som säkerhet. Vid beslag, förverkande eller andra officiella order eller ingripande från tredje part måste köparen omedelbart meddela oss. Återförsäljning av leveransföremålet eller den nya varan är endast tillåten för återförsäljare i den ordinarie affärsverksamheten och endast under förutsättning att intäkterna från leveransföremålet betalas till köparen. Köparen måste också komma överens med kunden om att kunden skall förvärva äganderätten först när denna betalning är gjord.

8.8. Om försäljningsvärdet av alla säkerhetsrättigheter som vi äger rätt till överstiger beloppet av de säkrade fordringarna med mer än 10 % kommer vi att frigöra motsvarande del av säkerhetsrättigheterna på köparens begäran. Det skall antas att villkoren i föregående mening är uppfyllda om det uppskattade värdet av de värdepapper som vi äger rätt till uppgår till eller överstiger 150 % av värdet av de säkrade fordringarna. Vi har rätt att välja mellan de olika säkerhetsrättigheterna för frigivning.

8.9. Om köparen inte uppfyller sina skyldigheter – särskilt i fråga om utebliven betalning – har vi rätt att, utan att sätta en tidsfrist, kräva överlämnande av leveransföremålet eller de nya varorna och/eller, med en fastställd tidsfrist vid behov, att frånträda avtalet. Köparen förbinder sig att avstå från besittningen. Ett krav på överlämnande av leveransföremålet/de nya varorna skall inte utgöra en ångerförklaring från vår sida, om så inte uttryckligen anges.

9. Dataskydd, Sekretess

9.1 Verkställandet av avtal som ingåtts mellan oss och köparen skall ske i enlighet med lagbestämmelser såsom den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), den tyska dataskyddslagen för telekommunikation/telemedia (TTDSG) och den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi försäkrar att de lagrade uppgifterna endast kommer att lagras för internt bruk. I annat fall kommer uppgifter endast att överföras till externa tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vid behov kommer vi att ingå separata avtal där de externa tjänsteleverantörerna förbinder sig att följa gällande lagstadgade bestämmelser. Inom ramen för vårt berättigade intresse utbyter vi information om kreditvärdighet inom INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach, Tyskland och de företag som är anslutna till oss där, samt med kreditupplysningsföretag. I detta sammanhang hänvisar vi till den senaste versionen av dataskyddsförklaringen publicerad på vår hemsida på www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

9.2. Båda avtalsparter förbinder sig att behandla information och data från deras ömsesidiga affärsrelation konfidentiellt. I händelse av ett intrång förbehåller vi oss rätten att kräva skadestånd och vidta åtgärder enligt gällande strafflagstiftning.

9.3. Tystnadsplikten gentemot köparen gäller inte för företag som är anslutna till oss i den mening som avses i kapitel 15 i den tyska aktiebolagslagen (AktG), eller för det fall att innehållet i kontraktet/informationen redan är känt eller allmänt tillgängligt.

10. Domstolsbehörighet, Lagval

10.1. Vårt registrerade kontor skall utgöra platsen för utförande och jurisdiktion för leveranser och betalningar samt för alla tvister som uppstår mellan oss och köparen baserat på de avtal som ingåtts mellan oss och köparen. Detsamma skall gälla för gränsöverskridande leveranser till följd av avtalsförhållanden. Vi äger emellertid också rätt att stämma köparen vid den domstol där han eller hon har sin allmänna jurisdiktion.

10.2. Förhållandet mellan avtalsslutande parter skall bestämmas uteslutande i enlighet med lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Tillämpningen av internationella konventioner om försäljning av löst gods och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) är undantagna.

10.3. Den tyska versionen av innehållet i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller exklusivt, även om det finns versioner på andra språk.

11. Övrigt

11.1. Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor vara eller bli helt eller delvis ogiltiga eller icke verkställbara, skall detta inte påverka giltigheten av återstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

11.2. Parterna är överens om att istället för den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen bör en giltig och verkställbar bestämmelse skapas, vars verkan kommer så nära som möjligt det ekonomiska mål som avtalsparterna eftersträvade genom den bestämmelse som var ogiltig eller icke verkställbar.

Datum: juni 2023

A Hauff-Technik Hungária Kft. technológiai fejlesztése Kazincbarcikán.